Twoja karta

Dołącz do klubu FoodieCard
  • rabat w restauracjach do 50%
  • podróże kulinarne
  • degustacje

Regulamin programu FoodieCard


§ 1 [Postanowienie wstępne]


Regulamin programu FoodieCard (dalej: Regulamin) reguluje sposób przystąpienia do programu FoodieCard (dalej: Program), zasady Programu, prawa i obowiązki Uczestników Programu oraz prawa i obowiązki Organizatora Programu.


§ 2 [Definicje]


Na potrzeby Regulaminu wymienionym poniżej pojęciom przypisano następujące znaczenia:

a) Organizator – organizator programu FoodieCard, tj. Foodie Card spółka cywilna M. Dotka, A. Smolinska,

b) Restaurator – podmiot prowadzący restaurację zgłoszoną do udziału w programie FoodieCard i wymienioną w spisie restauracji umieszczonym na stronie internetowej Organizatora www.foodiecard.pl,

c) Restauracja – restauracja prowadzona przez Restauratora i zgłoszona do programu FoodieCard, wymieniona w spisie restauracji umieszczonym na stronie internetowej Organizatora www.foodiecard.pl,

d) Uczestnik – osoba spełniająca warunki udziału w Programie określone w § 4 Regulaminu, na rzecz której wydano kartę FoodieCard,

e) Zamawiający – osoba dokonująca zakupu vouchera na okaziciela wymienialnego na imienną kartę FoodieCard za pośrednictwem strony internetowej www.foodiecard.pl;

f) Formularz zgłoszeniowy – formularz dostępny na stronie internetowej Organizatora www.foodiecard.pl, zawierający dane i oświadczenia Uczestnika oraz wniosek o wydanie karty FoodieCard,

g) Karta FoodieCard – karta wydawana Uczestnikowi przez Organizatora uprawniająca do upustu, na zasadach określonych w Regulaminie, w restauracjach wymienionych w spisie restauracji umieszczonym na stronie internetowej Organizatora www.foodiecard.pl,

h) Regulamin – regulamin programu FoodieCard,

i) Program – program FoodieCard,

j) Serwis – strona internetowa, pod którą Organizator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie foodiecard.pl.


§ 3 [Postanowienia ogólne]


1. Organizatorem Programu jest Foodie Card spółka cywilna M. Dotka, A. Smolinska z siedzibą w Poznaniu (60-688) na Osiedlu Jana III Sobieskiego 3/23, legitymująca się Numerem Identyfikacji Podatkowej 9721234655 oraz numerem REGON 301889489.

2. Program jest prowadzony pod nazwą „FoodieCard”.

3. Program jest prowadzony w Restauracjach wymienionych w spisie restauracji na stronie internetowej www.foodiecard.pl. Spis Restauracji biorących udział w Programie może ulec zmianie w każdym czasie w związku ze zgłoszeniem nowych Restauracji do Programu oraz ze złożeniem przez Restauratorów rezygnacji z udziału Restauracji w Programie.

4. Program może być prowadzony na imprezach kulinarnych organizowanych przez Organizatora oraz przez inne podmioty na podstawie umowy z Organizatorem. Aktualny spis imprez kulinarnych objętych Programem będzie dostępny na stronie internetowej www.foodiecard.pl.

5. Program rozpocznie się z dniem 27 lutego 2012 r. i trwa przez czas nieoznaczony.


§ 4 [Warunki udziału w Programie]


1. Uczestnikiem Programu może być pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Warunkiem udziału w Programie jest wysłanie za pośrednictwem strony internetowej Organizatora www.foodiecard.pl prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie jednorazowej opłaty za pomocą udostępnionego na tej stronie modułu płatności.

3. Informacja o wysokości jednorazowej opłaty za udział w Programie jest udostępniana na stronie internetowej Organizatora www.foodiecard.pl.

4. Uczestnik może wyrazić zgodę na przesłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., nr 144, poz. 1204) na adres e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym.

5. Wysłanie za pośrednictwem strony internetowej Organizatora www.foodiecard.pl prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego oznacza, stosownie do oświadczeń zawartych w Formularzu zgłoszeniowym, że Uczestnik zapoznał się i akceptuje warunki udziału w Programie oraz treść Regulaminu. 

6. Wysłanie za pośrednictwem strony internetowej Organizatora www.foodiecard.pl prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego oznacza, stosownie do oświadczeń zawartych w Formularzu zgłoszeniowym, że Uczestnik wyraził zgodę w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. tekst jednolity Dz.U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Programu oraz producenta karty FoodieCard na cele związane z wydaniem karty FoodieCard i przeprowadzeniem Programu oraz na inne cele wskazane w Regulaminie.

7. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym.


§ 5 [Karta FoodieCard]


1. Karta FoodieCard jest wydawana przez Organizatora. Producentem karty jest firma CLS Digital Adam Biskupski z siedzibą w Poznaniu (61-642) na Os. Kosmonautów 24/36, legitymująca się Numerem Identyfikacji Podatkowej 9721071644 oraz numerem REGON 300235053.

2. Karta FoodieCard przez cały czas trwania programu pozostaje własnością Organizatora.

3. Uczestnik otrzymuje kartę FoodieCard od Organizatora listem poleconym na adres podany w Formularzu zgłoszeniowym w ciągu 10 dni roboczych od dnia wysłania prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego i uiszczenia opłaty, o której mowa w § 4 ust. 2.

4. Koszty pierwszego nadania karty FoodieCard przesyłką poleconą na adres Uczestnika podany w Formularzu zgłoszeniowym ponosi Organizator (tylko w przypadku doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej). W przypadku zwrotu przez Pocztę Polską przesyłki z kartą na adres Organizatora (przesylka niepodjęta / adresat nieznany / niedokładny adres), ponowne nadanie przesyłki przez Organizatora możliwe jest wyłącznie po uprzednim uregulowaniu przez Uczestnika Programu kosztów zwrotu przesyłki do Organizatora, a także kosztów ponownego nadania karty FoodieCard (wg aktualnego cennika Poczty Polskiej).

5. Karta FoodieCard jest ważna przez okres 12 miesięcy liczonych od ostatniego dnia miesiąca, w którym Uczestnik Programu wysłał prawidłowo uzupełniony Formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę, o której mowa w § 4 ust. 2.

6. Kartą FoodieCard może posługiwać się jedynie Uczestnik, którego imię i nazwisko widnieje na karcie. Karta FoodieCard nie może być przeniesiona na inną osobę. W celu skorzystania z uprawnień przewidzianych w Regulaminie, Uczestnik jest obowiązany okazać Restauratorowi kartę FoodieCard wraz z dokumentem tożsamości.

7. Uczestnik Programu ponosi pełną odpowiedzialność za swoje zobowiązania wynikające z umów zawartych z Restauratorem z użyciem karty FoodieCard.

8. Karta FoodieCard może być używania wyłącznie w Restauracjach, które w danym momencie biorą udział w Programie i uwzględnione są w spisie restauracji umieszczonym na stronie internetowej www.foodiecard.pl.

9. Karta FoodieCard nie jest kartą kredytową, bankomatową, ani kartą płatniczą.


§ 6 [Uprawnienia Uczestników]


1. Uczestnik legitymujący się kartą FoodieCard oraz dokumentem  tożsamości jest uprawniony maksymalnie do 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) upustu (dalej: Upust) na wszystkie dania objęte kartą dań w Restauracji. Informacja o dokładnej wysokości Upustu umieszczona będzie na stronie internetowej Organizatora www.foodiecard.pl w zakładce z opisem danej Restauracji.

2. Z zastrzeżeniem przypadku określonego w § 6 ust. 8, uprawnienia Uczestnika do upustu dotyczą zamówienia złożonego przez samego Uczestnika oraz jego gości.

3. Uprawnienia do upustu nie dotyczą posiłków zamawianych na wynos, za wyjątkiem Restauracji, w których dania te stanowią wyłączną ofertę.

4. Uprawnienia do upustu obejmują w całości stałą część menu, jednak nie łączą się z innymi promocjami oraz ofertami specjalnymi przygotowanymi przez Restauratora.

5. Restaurator może zastrzec, że nie będzie udzielać upustu na napoje (bezalkoholowe i alkoholowe).

6. Restaurator może zastrzec, że nie będzie udzielać upustu w wybrane przez siebie dni tygodnia, jednak nie więcej niż przez sześć dni w tygodniu, w wybrane dni okolicznościowe w ciągu roku, w szczególności 14 lutego, 8 marca oraz w trakcie weekendu majowego.

7. Restaurator może zastrzec, że udzieli upustu tylko Uczestnikom, którzy uprzednio dokonali telefonicznej rezerwacji stolika w Restauracji i poinformowali o chęci skorzystania z karty FoodieCard, przy czym rezerwacja taka powinna mieć miejsce przynajmniej z 30 minutowym wyprzedzeniem, względem planowanej wizyty.

8. Restaurator może zastrzec maksymalną liczbę gości Uczestnika, którzy wraz z tym Uczestnikiem mają prawo skorzystać z upustu.

9. W przypadku skorzystania przez Restauratora z uprawnień określonych w § 6 ust. 5, 6, 7 i 8,  informacja o wszystkich zastrzeżeniach umieszczona będzie na stronie internetowej Organizatora www.foodiecard.pl w zakładce z opisem danej Restauracji.

10. W przypadku posłużenia się kartą FoodieCard przez inną osobę niż Uczestnik lub w przypadku posłużenia się kartą FoodieCard po upływie terminu jej ważności, Restaurator może odmówić przyznania upustu i żądać uiszczenia pełnej ceny za zamówione dania i napoje.  


§ 7 [Obowiązki Uczestników]


1. Uczestnik Programu przed skorzystaniem z karty FoodieCard w Restauracji ma obowiązek zapoznać się z wszystkimi zastrzeżeniami obowiązującymi w danej Restauracji, o których mowa § 6 ust. 5, 6, 7 i 8, na stronie internetowej Organizatora www.foodiecard.pl w zakładce z opisem danej Restauracji.

2. Jeżeli Uczestnik nie miał możliwości uprzedniego zapoznania się z zastrzeżeniami obowiązującymi w danej Restauracji w sposób, o którym mowa w ust. 1, Uczestnik ma obowiązek uzyskać informacje o obowiązujących zastrzeżeniach u obsługi Restauracji przed złożeniem zamówienia.

3. Uczestnik ma obowiązek poinformować obsługę Restauracji o zamiarze skorzystania z karty FoodieCard przed złożeniem zamówienia, a w przypadku konieczności dokonania telefonicznej rezerwacji stolika w Restauracji zgodnie z § 6 ust. 7 – także w trakcie dokonywania telefonicznej rezerwacji stolika.


§ 8 [Zakup Vouchera]


1. Zamawiający może za pośrednictwem strony internetowej www.foodiecard.pl nabyć voucher na okaziciela podlegający wymianie na imienną kartę FoodieCard. Do voucheraa na okaziciela stosuje się odpowiednio postanowienia § 5 ust. 1 oraz § 5 ust. 3 Regulaminu dotyczące karty FoodieCard. Do Zamawiającego stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 Regulaminu dotyczące Uczestnika Programu.

2. Voucher na okaziciela opatrzony jest indywidualnym kodem i można go wymienić na kartę FoodieCard w terminie 180 dni od dnia doręczenia vouchera Zamawiającemu. Termin uważa się za zachowany, jeżeli zainteresowany uzyskaniem imiennej karty FoodieCard przed jego upływem zgłosi ten fakt Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: kontakt@foodiecard.pl oraz poda indywidualny kod vouchera.

3. Warunkiem wymiany vouchera na okaziciela na imienną kartę FoodieCard jest wysłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: kontakt@foodiecard.pl indywidualnego kodu vouchera oraz odesłanie prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego, który Organizator prześle pocztą elektroniczną w odpowiedzi na e-mail z kodem vouchera.


§ 9 [Utrata i wymiana uszkodzonej karty]


1. W przypadku utraty lub uszkodzenia karty FoodieCard, Uczestnik powinien zgłosić ten fakt Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mailowy: kontakt@foodiecard.pl w celu uzyskania duplikatu karty FoodieCard.

2. Koszty produkcji oraz nadania duplikatu przesyłką poleconą, ponosi Uczestnik.

3. Organizator przesyła Uczestnikowi programu duplikat karty FoodieCard z dotychczasowym terminem ważności w ciągu 10 dni od dnia zaksięgowania opłaty pokrywającej koszty wskazane w § 9 ust. 2 Regulaminu.


§ 10 [Dane osobowe Uczestników]


1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest jego Organizator, tj. Foodie Card spółka cywilna M. Dotka, A. Smolinska z siedzibą w Poznaniu (60-688) na Osiedlu Jana III Sobieskiego 3/23.

2. Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. tekst jednolity Dz.U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), są gromadzone i przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia Programu. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w Programie i skorzystania z uprawnień z niego wynikających.

3. Informacje zawarte w Formularzu zgłoszeniowym wykorzystywane będą w celu wyprodukowania i doręczenia karty FoodieCard, przeprowadzenia Programu zgodnie z jego celem, komunikacji z Uczestnikiem związanej z uczestnictwem w Programie FoodieCard.

4. Uczestnikom Programu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. tekst jednolity Dz.U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

5. Uczestnicy programu mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych.


§ 11 [Polityka cookies]


1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – Foodie Card spółka cywilna M. Dotka, A. Smolinska z siedzibą w Poznaniu (60-688) na Osiedlu Jana III Sobieskiego 3/23.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

b) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego regionu, z którego pochodzi Użytkownik, wyglądu strony internetowej itp.;

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.


§ 12 [Reklamacje]


1. Wszelkie przypadki nie honorowania przez Restauratora karty FoodieCard, okazanej przez Uczestnika wraz z dokumentem tożsamości w okresie ważności karty, powinny być niezwłocznie zgłoszone Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mailowy: kontakt@foodiecard.pl lub za pośrednictwem strony internetowej www.foodiecard.pl.

2. Organizator jest obowiązany podjąć niezbędne kroki w celu wyjaśnienia przyczyn odmowy honorowania karty Foodiecard przez Restauratora.

3. W przypadku nieuzasadnionej i potwierdzonej odmowy honorowania karty FoodieCard przez Restauratora, Organizator zobowiązuje się przedłużyć okres ważności karty Uczestnikowi o jeden pełny miesiąc kalendarzowy.

4. W przypadku, gdy przesyłka zawierająca kartę FoodieCard zamówioną przez Uczestnika programu zostanie zagubiona przez operatora poczty i reklamacja zgłoszona w placówce operatora ten fakt potwierdzi, Organizator zobowiązuje się ponownie przesłać kartę FoodieCard Uczestnikowi programu, pokrywając koszty wydania kolejnej karty oraz koszty nadania kolejnej przesyłki poleconej. Za początkową datę ważności karty uznaje się datę doręczenia Organizatorowi pisma operatora poczty uwzględniającego reklamację przesyłki.

5. Postanowienia § 9 ust. 4 nie stosuje się w przypadku wydania duplikatu karty FoodieCard.


§ 13 [Regulamin]


1.  Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.foodiecard.pl.


§ 14 [Postanowienia końcowe]


1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie spory wynikłe z uczestnictwa w Programie będą rozstrzygane polubownie.

3. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w sposób polubowny, spory będą poddawane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy stosownie do przepisów powszechnie obowiązujących.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2012 r.